Vedtekter

Sist endret 20-08-2013

§ 1 Foreningens navn: Foreningens navn er «Norske Bryggeprodusenters Forening» - hvor navn kan forkortes «NBPF».


§ 2 Formål : Norske Bryggeprodusenters Forening er en tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon for virksomheter i Norge som arbeider innenfor flytende og faste havne/-bryggeanlegg. Foreningen skal synliggjøre medlemsbedriftene og bidra til at den enkelte bedrift skal øke sin verdiskaping.


§ 3 Foreningens kontoradresse : Foreningen har sin kontoradresse der hvor daglig leder har sin kontoradresse.


§ 4 Organisatorisk tilknytning: Foreningen skal samarbeide med andre som kan bidra til å oppnå formålet (kfr § 2). Dette inkluderer et nært samarbeid med offentlige etater og andre relevante teknologiske miljøer og nettverk.


§ 5 Medlemskap : Foreningen er en medlems drevet forening av de virksomheter som til enhver tid betaler medlemsavgift. Foreningen gjelder for selskaper som driver innenfor «Brygge produksjon». Nye medlemmer skal godkjennes av styret og det kreves minst 2/3 flertall fra oppmøtte styremedlemmer ved opptak av nye medlemmer. Det er tre måneders normal oppsigelsestid. Dersom ett medlem ikke betaler kontingent på tre måneder opphører medlemskapet. Nye medlemmer må oppfylle til enhver tids gjeldene retningslinjer. Ref. styreinstruks.


§ 6 Kostnader ved medlemskap: Medlemsavgift fastsettes av årsmøte. Kontingenten og serviceavgiften betales inn etter Stiftelsesmøtet/-årsmøtet. Det er lik kontingent og serviceavgift for alle bedrifter. Full kontingent/avgift faktureres ved inntreden av nye medlemmer uavhengig av tidspunkt for inntreden.


§ 7 Tillitsvalgte og godtgjørelse: Alle ansatte i medlemsbedriftene er valgbare til tillitsverv og blir forespurt dersom det er aktuelt. Hvert selskap som er medlem av foreningen har rett til 1 styreplass. Styrets leder velges av årsmøtet(medlemmene). Eksterne kan også få styreverv dersom de kan bidra med en spesiell kompetanse til nettverket. Dersom det pålegges et spesielt arbeid i forbindelse med et prosjekt, kan dette dekkes inn i det respektive prosjektet, og som sådan dekkes etter avtale. Verv godtgjøres i henhold til satser fastsatt av årsmøtet. Reiseutgifter dekkes etter regning.


§ 8 Styret: Styret skal normalt bestå av 1 medlem fra hver medlemsbedrift - samt 1 varamedlem fra hver medlemsbedrift. Styret kan innkalle vararepresentantene til styremøte etter behov. Foreningens styre velges av årsmøtet. Styrerepresentantene velges for en periode på to år. Styret skal bestå av maksimalt 6 medlemmer. Styret konstituerer seg selv. Styreleder og nestleder konstitueres for ett år av gangen.

Styrets oppgaver er:

 • Sette mål og ha overordnet ansvar for sekretariatet/daglig ledelse.
 • Oppnevne etter behov arbeidsgrupper / utvalg / personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 • Representere foreningen utad sammen med sekretariatet/daglig ledelse.
 • Styret skal avholde minimum fire møter per år, hvorav ett holdes umiddelbart før årsmøtet og ett holdes i november for å behandle kommende års budsjett. Styret er vedtaksført når et flertall av medlemmene er til stede.

§ 9 Signaturrett: Foreningen tegnes av styrets leder og 2 styremedlemmer i fellesskap. Styret kan utstede prokura til sekretariat/daglig leder eller andre styremedlemmer.


§ 10 Sekretariat/daglig ledelse: Foreningen skal drives av et sekretariat/daglig leder som også er organisasjonens kontaktpunkt. Sekretariatet/daglig leder driver foreningens aktiviteter innen budsjettets rammer og står for det daglige arbeidet.


§ 11 Arbeidsgrupper: Foreningen kan organisere arbeidsgrupper når det er nødvendig. Disse arbeider selvstendig og ledes av sekretariatet/daglig leder og / eller deltakere fra styret. Arbeidsgruppene rapporterer til styret. Opprettelse av nye arbeidsgrupper godkjennes av styret. Ledelsen av arbeidsgruppene kan delegeres, men sekretariatet/daglig leder eller et medlem av styret skal likevel være medlem.


§ 12 Årsmøtet: Årsmøtet holdes hvert år inne utgangen av mars måned. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 4 ukers varsel, direkte til medlemsbedriftene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemsbedrifter har adgang til årsmøtet. Hver medlemsbedrift har en stemme. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemsbedrifter som møter. 3/4 av medlemsbedriftene må møte for at det skal kunne foretas vedtektsendringer og det må være enighet i 2/3 av de fremmøtte. Ingen medlemmer har mer enn en stemme, og stemmegivning kan gis ved fullmakt til styrets leder. Styreleder har dobbeltstemme. 2(3) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på saklisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer dette, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede aktører krever dette. Ekstraordinært årsmøte behandler bare den/de saker som er lagt frem til behandling med frister som nevnt i annet avsnitt ovenfor.


§ 13 Årsmøtets oppgaver: Årsmøtet skal:

 • Behandle årsmelding
 • Behandle regnskap i revidert stand
 • Behandle budsjett
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette medlemskontingent
 • Valg av styre
 • Valg av valgkomite
 • Valg av revisor
 • Godkjennelse av revisors godtgjørelse
 • Fastsettelse av styregodtgjørelse

Møteleder velges av årsmøtet.


§ 15 Regnskap og revisjon:

 • Foreningens regnskapsår er kalenderåret
 • Foreningen er revisjonspliktig og det skal hvert år foreligge en revisjonsberetning.
 • Regnskapet skal revideres av en registrert eller statsautorisert revisor
 • Foreningens regnskap skal føres av en autorisert regnskapsfører
 • Årsmeldingen for gjeldende regnskapsår skal senest ved utgangen av februar
 • måned året etter oversendes til revisor sammen med foreningens resultat, balanse og noter.
 • Årsregnskapet skal sendes inn til regnskapsregisteret senest 31 august.

 • § 16 Eksklusjon av medlemmer:

 • Medlemmer som bryter mot disse vedtekter eller gitte retningslinjer i foreningen, som ikke ivaretar sin bedrift på en god måte, endrer markedsområdet eller formål, eller motarbeider foreningens interesser, må utestenges dersom medlemmet ikke omgående retter seg etter skriftlig advarsel fra styret.
 • Vesentlig endring i medlemsbedriftens eierforhold kan medføre eksklusjon etter nærmere vurdering fra styret.
 • Eksklusjon må ikke finne sted før medlemmet har fått anledning til å uttale seg samt at det foreligger en saklig grunn til eksklusjonen.

 • § 17 Uttreden:

 • Utmelding kan normalt skje ved utgangen av gjeldende regnskapsår. Medlemmet skal faktureres for hele regnskapsåret.
 • Medlem som unnlater å betale stipulerte kostnader gjennom året, og som ikke har betalt innen en måned etter forfallsdato, anses å ha uttrådd av foreningen. Anmodning om betaling skal sendes rekommandert.

 • § 18 Vedtektsendring: Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.


  § 19 Oppløsning:

  Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det umiddelbart til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Eventuelle innestående midler benyttes til foreningsformål eller gis til sosiale formål. I henhold til dette foreslår styret overfor årsmøtet hvordan midlene skal benyttes. Denne paragraf kan ikke endres.


  Oslo, den 20. august 2013